Formulari de denúncia

    Benvinguts al canal de comunicació d’acompliment normatiu (Compliance)

    El grup Reig Patrimonia s’oposa a la realització d’infraccions, males pràctiques,...i en general actituds, per part dels seus empleats i òrgans d’administració, que s’oposin a l’esperit que emana del codi de conducta del grup. La identificació per part de qualsevol part interessada d’una d’aquestes actituds ha de ser comunicada al departament d’acompliment normatiu mitjançant qualsevol dels canals de comunicació comunament utilitzats a l’empresa, i en cas que sigui el necessari, utilitzant aquest formulari, anònim i confidencial.

    *La informació d’aquest missatge és enviada als membres del Comitè de Compliance